Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují základní práva a povinnosti účastníků obchodních závazkových vztahů mezi společností INPA s.r.o. (Holandská 464, Pardubičky, Pardubice 533 01; IČ: 28854586) (dále „Společnost"), jako prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb a jejími zákazníky jako kupujícími a/nebo objednateli (dále „Zákazník") při uzavírání obchodních smluv o prodeji zboží a služeb (dále jen „Smlouva").
Pro vztahy výslovně neupravené Smlouvou a/nebo VOP se užije příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy

Seznam veškerého nabízeného zboží je umístěn stránkách www.nejlevnejsiobaly.cz. Společnost nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Smlouvou se rozumí listina nebo jednání obsahující ve spojení s připojenými VOP podstatné náležitosti příslušného závazkového vztahu.

Smlouva je uzavřena zpravidla na základě vystavení a potvrzení objednávky, která může být učiněna písemně, ústně nebo prostřednictvím elektronického telekomunikačního zařízení. Objednávka je považována za návrh na uzavření Smlouvy, jehož potvrzením Společností vzniká nárok Zákazníka na dodávku zboží a/nebo poskytnutí služeb v rozsahu potvrzení objednávky v určeném sortimentu, množství, jakosti a balení, a nárok Společnosti na úhradu ceny zboží a/nebo služeb. Zákazník prohlašuje, že nákup provádí pouze za účelem podnikatelské činnosti.

3. Dodací podmínky

V případě obdržení objednávky do 12:00 expedujeme zboží ve stejný den.

V případě, že prodávající obdrží objednávku na zboží, které je skladem, do 10. hodiny, je toto Zákazníkovi dodáváno zpravidla následující pracovní den po objednání.

V případě, že objednávané množství překročí běžnou skladovou zásobu dané komodity, vyhrazuje si Společnost možnost dodací lhůtu prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro zajištění chybějícího množství, případně objednávku splnit v částečných dodávkách. O této situaci však bude Zákazníka informovat neprodleně po obdržení dané objednávky.

4. Doprava

ZDARMA PO CELÉ ČR! v případě, že hodnota objednávky přesáhne 5000 Kč bez DPH. U objednávek v nižší hodnotě bude Zákazníkovi účtována jednotná cena dopravného 100 Kč bez DPH.

U zboží označeného jako „nadměrné zboží“ je cena dopravného navýšena o příplatek ve výši 100 Kč bez DPH za každou objednanou měrnou jednotku tohoto zboží. Tento příplatek je účtován vždy bez ohledu na výši celkové objednávky.

5. Vrácení zboží

Zákazník je oprávněn do 30 dnů od dodání zakoupené standardní zboží vrátit bez udání důvodu za podmínek, že toto bude nepoškozené, nepoužité, kompletní a v originálním obalu. Zákazník takto vracené zboží zašle prodávajícímu na vlastní náklady s tím, že prodávající si vyhrazuje právo toto zboží nepřijmout v případě, že jeho stav nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám. Nestandardní (zakázkové) zboží vrátit nelze.

6. Storno objednávky

Zákazník je oprávněn již vystavenou objednávku bez poplatku stornovat, učiní-li tak kdykoliv před přijetím objednávky do systému Společnosti. O přijetí objednávky (označena "Zboží v expedici" nebo „Čeká na zaplacení“ – dle zvoleného způsobu platby) je kupující informován v rámci svého klientského účtu na www.nejlevnejsiobaly.cz a nebo emailem. Na storno provedené po přijetí objednávky do systému již nebude brán prodávajícím zřetel.

Storno objednávky lze provést pouze elektronickou formou zasláním emailu na info@nejlevnejsiobaly.cz.

Společnost může odstoupit od smlouvy a stornovat objednávku, pokud je Zákazník v prodlení s platbou zálohové faktury o více jak 14 dnů.

Společnost může odstoupit od smlouvy a stornovat objednávku, pokud je Zákazník v prodlení s vyzvednutím zboží a hotovostní platbou o více jak 14 dnů.

Společnost má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem.

7. Ceny

Veškeré ceny uvedené v nabídce na stránkách www.nejlevnejsiobaly.cz jsou bez DPH, dopravy a platné v den expedice. Jakákoli změna cen ruší platnost cen předchozích.

8. Platební podmínky

Objednané zboží může být zaplaceno dobírkou při převzetí zboží od dopravce, hotově či platební kartou při osobním odběru zboží, nebo bankovním převodem (platba předem) na účet 273123794/0300 (ČSOB).

9. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Odpovědnost za vady

Společnost se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu a kvalitě. V případě jakékoli reklamace případně stížnosti na kvalitu dodávaného zboží, je postupováno v souladu s reklamačním řádem Společnosti.

Jak postupovat při reklamaci:

  • provedení zápisu (popisu) neshody do přepravního (dodacího) listu, zápis podepíše Zákazník i přepravce (při reklamaci uplatňované při převzetí zboží),
  • sepsání reklamačního protokolu,
  • zaslání protokolu emailem na info@nejlevnejsiobal.cz., nebo doporučenou poštou na adresu Společnosti.

Údaje nutné pro vyřízení reklamace:

  • číslo faktury prodávajícího, ke které se neshodné zboží vztahuje,
  • důvod (popis) neshody,
  • identifikace neshodného zboží doložena materiálovým nebo zbožním štítkem,
  • fotografická dokumentace předmětu reklamace.

V případě reklamace většího rozsahu provede její posouzení příslušný specialista Společnosti přímo v provozovně Zákazníka, přičemž Zákazník má povinnost umožnit Společnosti kontrolu reklamovaného zboží v nezbytně nutném rozsahu provést.

V případě zpětného zaslání reklamovaného zboží Společnosti, hradí náklady na dopravu zákazník.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, má Zákazník právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné). V případě, že reklamace uznána není, toto právo nevzniká.

11. Závěrečná ustanovení

Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za důvěrné.

Písemnosti si budou účastníci doručovat na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu naposledy písemně druhému účastníku sdělenou; nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

Účastníci ujednali, že k řešení případných sporů vyplývajících ze Smlouvy je obecný soud místně příslušný Společnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12. Ochrana dat

V souladu se Zákonem o ochraně dat č. 101/2000 Sb., budou veškeré získané osobní údaje přísně zabezpečeny, nebudou poskytovány žádné 3. osobě a budou využívány pouze v komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem.


Obchodní podmínky ke stažení